J.T. Weening-Woltmeijer

Praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van psychotherapie, moet u eerst overleggen met uw huisarts of psychotherapie inderdaad iets voor u kan zijn. Als de huisarts akkoord gaat, zal hij/zij een verwijsbrief schrijven, specifiek voor de Gespecialiseerde GGZ.
Vervolgens kunt u zich bij mij aanmelden door gebruik te maken van de telefonische spreekuren, die plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur. Ik zal dan enkele gegevens van u noteren en u vragen naar de reden van aanmelding. Wanneer uw aanmelding passend lijkt bij de zorg die geboden kan worden in de praktijk, maken we een eerste afspraak. U krijgt tevens een aanmeldformulier toegestuurd die u bij de eerste afspraak ingevuld mee kunt nemen. Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de spreekuren te bellen, kunt u op ieder gewenst moment een voicemailbericht achterlaten met daarin duidelijk uw naam, telefoonnummer en momenten waarop u terug gebeld kunt worden. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Momenteel is er een wachtlijst van circa 5 maanden (update: 01-10-2023).

Intake

De intakefase omvat meestal 3 gesprekken waarbij ik een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van mij als therapeut. Het vierde gesprek is het adviesgesprek. Hierin wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.

Behandelplan

Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Ik maak een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.

Vragenlijst

Bij een groot aantal behandelingen maak ik gebruik van een vragenlijst die u op de computer kunt invullen. Zo krijg ik niet alleen een goed inzicht in uw problematiek en relevante achtergronden maar kan ik ook nagaan of de behandeling het gewenste effect heeft. Dit noemen we een effectmeting. Ook zal er gebruik gemaakt worden van een schriftelijke vragenlijst.

De behandeling

In de psychotherapeutische gesprekken die kunnen volgen zal vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Echter, ervaringen uit het verleden die duidelijk doorwerken in het heden, zijn vaak ook onderwerp van gesprek. In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

In een psychoanalyse proberen analyticus en cliënt samen te gaan onderkennen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op de relaties, gedragingen en gevoelens bij de cliënt. Ook proberen zij te begrijpen hoe deze patronen zich hebben ontwikkeld. Binnen een psychoanalyse, anders dan bij psychotherapie, ligt de cliënt op de bank, waarbij de analyticus in de de stoel achter de bank zit en vraagt de cliënt te proberen alles te zeggen wat er in hem opkomt.

Frequentie en duur van de gesprekken

De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek en van de wensen van de cliënt hierin. Psychotherapeutische gesprekken vinden wekelijks of twee keer per week plaats en soms eens per twee weken. Bij een psychoanalyse is de frequentie 4 a 5 keer per week. Dit proces is langdurig en omvat vaak meerdere jaren.
De duur van een gesprek is drie kwartier.

Crisis

Aangezien ik een solopraktijk voer, ben ik niet altijd direct bereikbaar. In geval van crisis kunt u contact met mij opnemen. Wanneer ik niet direct bereikbaar ben, zal ik zo spoedig contact met u leggen. Wanneer dit voor u te lang duurt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoor uren dient u contact op te nemen met de huisartsenpost (0900-9229).

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van LVVP (De Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Voor meer informatie daarover raadpleeg LVVP.