J.T. Weening-Woltmeijer

Praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Wanneer psychotherapie

Wanneer u last heeft van terugkerende psychische problemen (bijvoorbeeld angsten, sombere stemmingen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, terugkerende relatieproblemen in bredere zin) en/of als het effect van kortdurende behandelingen geen stand houdt, kan het zijn dat u baat heeft bij een langer durende inzicht gevende psychotherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de gespecialiseerde GGZ.

Inzicht gevende psychotherapie

De psychoanalytische psychotherapie of inzicht gevende psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie die dezelfde theoretische uitgangspunten heeft als de psychoanalyse en die ingezet kan worden bij veel emotionele en relationele klachten. Gesprekken vinden een of twee keer per week plaat, soms een keer in de twee weken. Daarbij zitten de cliënt en de therapeut tegenover elkaar. De cliënt wordt gevraagd te vertellen wat hem of haar bezig houdt of belast. Cliënt en therapeut proberen samen inzicht te krijgen op onbewuste patronen en denken en voelen en hoe deze patronen van invloed zijn op gedrag en relaties van de cliënt.

Een goed lopende inzicht gevende psychotherapie leidt tot vermindering van klachten, maar ok tot een beter zicht op de patronen in denken en voelen en tot een toegenomen gevoel van eigenwaarde. Na een inzicht gevende therapie zijn cliënten vaak beter in staat hun gedachten en gevoelens serieus te nemen, Er wordt minder vanuit onbewuste patronen geleefd. Door toegenomen inzicht zijn zij in staat om bewustere keuzes te maken die bij hen passen. Daarmee leidt het ook tot een groter gevoel van vrijheid.

Behandeling binnen Psychotherapiepraktijk Peize is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de cliënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut help nodig heeft. Ik zal deze cliënten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een instelling als de GGZ. Deze instelling is 24 per dag bereikbaar en inzetbaar.

Mocht u twijfelen of psychotherapie voor u de juiste behandelmethode is, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Ook uw huisarts zou u kunnen informeren over de mogelijkheden en limitaties van psychotherapie.

Wat is psychoanalyse

De rol van het onbewuste

Psychoanalyse berust op de waarneming dat veel patronen in ons gevoel en in ons gedrag onbewust verlopen. Iemand voelt zich bijvoorbeeld ongelukkig of angstig, maar begrijpt niet waardoor. Of iemand probeert zich te binden aan een partner, maar dat lukt niet, hoe graag hij het ook wil. Juist omdat het om onbewuste patronen gaat, kunnen mensen zichzelf met dit soort problemen vaak niet helpen. Ook adviezen van vrienden of familie werken dan meestal onvoldoende. 

De psychoanalyse

In een psychoanalyse proberen analyticus en cliënt samen te gaan onderkennen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op de relaties, gedragingen en gevoelens bij de cliënt. Ook proberen zij te begrijpen hoe deze patronen zich hebben ontwikkeld. Binnen een psychoanalyse, anders dan bij psychotherapie, komt de cliënt vier of vijf eer per week gedurende drie kwartier bij de analyticus en ligt daar op de bank. De analyticus zit in een stoel achter de bank en vraagt de cliënt om te proberen alles te zeggen wat er in hem opkomt. Door zich over te geven aan de innerlijke stroom van gedachten, gevoelens en fantasieën, richt de cliënt zich meer naar binnen, Allerlei gedachten en gevoelens, waar hij zich voor schaamt of die hij in het dagelijkse leven misschien als onbelangrijk of onzinnig verwerpt, kunnen zo meer aandacht krijgen. Dit betekent dat hij in een wat andere belevingswereld terecht komt, anders dan wanneer hij gewoon met iemand aan het praten is. De analyticus van zijn kant luistert zo neutraal mogelijk naar alles wat de cliënt naar voren brengt en probeert ook te onderkennen wat de dingen die hij hoort, bij hemzelf oproepen. Soms vraagt de analyticus iets en van tijd legt hij de cliënt voor wat hij meent te zien. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de betekenis van bepaalde gedragingen of van een bepaald gevoel. Ook komen regelmatig zaken aan bod die zich afspelen in het contact tussen de cliënt en de analyticus. In een goedlopende psychoanalyse ontstaat een veilig klimaat waarbinnen het mogelijk is om over pijnlijke en beschamende dingen te praten. De problemen waarmee de cliënt worstelt, komen zo tot uitdrukking in het contact met de analyticus. Daardoor kan de cliënt zijn problemen niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel gaan begrijpen. Op deze wijze worden geleidelijk de onbewuste patronen in iemands gedrag, gedachten en gevoel duidelijk. Dit leidt niet alleen tot een vermindering van klachten, maar ook tot een andere manier van met zichzelf omgaan. Vaak neem het gevoel van zelfvertrouwen toe. De cliënt gaat zijn gevoelens en gedachten beter begrijpen en meer serieus nemen. De cliënt wordt minder geleefd door onbewuste patronen en is beter in staat bij zichzelf te rade te gaan en eigen keuzes te maken. Daarmee neemt het gevoel van vrijheid toe, waardoor hij steviger in de wereld staat.

Uiteindelijk kan het leven van de cliënt daarmee ingrijpend veranderen, zowel innerlijk als in de contacten met anderen. Dat geldt in relaties, maar ook in het werk of in de studie. Een voorspoedige analyse leidt veelal tot een structurele verbetering van het psychisch, somatisch en relationeel functioneren.  

Intervisie en waarneming

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van cliënten.

Er is een regeling voor waarneming.

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.nl of www.psychotherapie.nl).

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Als dat niet lukt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP via www.lvvp.info/. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Kwaliteitsbewaking

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.
Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst middels een te volgen visitatietraject.
Daarnaast is er een kwaliteitsstatuut en een privacybeleid beschikbaar. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut en het pricacystatemant.